Menü Bezárás

A projekt adatai:
Projektszám: EFOP 3.2.1 – 15-2016-00001
A pályázat megnevezése: Tehetségek Magyarországa
Projekt honlapja:www.tehetsegekmagyarorszaga.hu
Elérhetőség: pm@ntk.hu

A projekt bemutatása:

​Az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére. Ennek megfelelően célja a tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó szolgáltatások kialakítása, a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfejlesztése, összekapcsolása és koordinációja, a hozzáférési egyenetlenségek korrigálása, a tehetség kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok és szolgáltatások támogatása, valamint a célcsoport környezetének bevonása a hatékony beavatkozások érdekében. A tevékenységek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben és összhangban valósul meg, így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított.

A Tehetségek Magyarországa kiemelt uniós projekt a Nemzeti Tehetség Központ (illetve korábban az Új Nemzedék Központ) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) konzorciumában valósul meg 2016. január 4. és 2021. március 31. között a fejlesztendő régiókban. A Nemzeti Tehetség Központ konzorciumvezetőként vesz részt a projekt megvalósításában.

A projekt által kitűzött célok maradéktalan teljesítése érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

  • A tehetségszűrés, -azonosítás rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztése, pilot programok megvalósítása
  • Kutatások és jó gyakorlatok azonosítása a tehetséggondozásban
  • Tehetségtámogató környezet kialakítása
  • Tömbösített fejlesztő rendezvények, csoportos, valamint speciális egyéni támogatások
  • Minősített Tehetséggondozó Műhelyek támogatása
  • A tehetségsegítés regionális rendszereinek koordinációja, fejlesztése

Mindezen célok elérését négy alprojekt koordinálja, az alábbi bontásban:

  • Módszertani Alprojekt
  • Képzési és Programfejlesztési Alprojekt
  • Tehetségbarát Társadalmi Kommunikáció Alprojekt
  • Minősített Tehetséggondozó Műhelyek Alprojekt

1. Módszertani Alprojekt

A Módszertani Alprojekt feladata a mérési rendszer és mérőeszközök fejlesztése, valamint kutatások végzése. Egyrészt egy online tehetségszűrést, -azonosítást támogató rendszer fejlesztése zajlik, amely a projekt végéig zárul majd le, és segítséget ad az iskoláknak ahhoz, hogy azonosítani tudják a tehetséges diákokat. Jelenleg két adaptív tanulói teszt és egy tanári értékelő eszköz érhető el, ezek máris használhatók, a fejlesztés végére pedig két további eszköz is rendelkezésre áll majd az online felületen. Az online tehetségazonosítást támogató rendszer jelentősége az, hogy megalapozza és segíti a tehetségeket támogató különböző szereplők szakszerű munkáját. Az elektronikus rendszer online felületén megjeleníti a mérőeszközöket, lehetővé teszi azok online kitöltését, rögzíti a kitöltések során elért eredményeket és segíti az eredmények feldolgozását. Az eredmények alapján felhasználási jogosultság szerint különböző mélységű statisztikai összesítéseket és egyéni tanulói szintű visszajelzéseket nyújt a tanulók, pedagógusaik és szüleik számára. Mind a tehetségazonosítási, -szűrési rendszer mérőeszközei, mind a kialakított online elektronikus rendszer pilotprogramok segítségével kerül kipróbálására, továbbfejlesztésre.

Az online rendszer mellett papír-ceruza teszteket is fejlesztünk, zajlik a Woodcock–Johnson IV intelligencia teszt adaptálása, valamint kreativitástesztek és tanári értékelőskálák készültek.

Az alprojekt másik nagy feladatcsoportjában, a kutatási területen 16 kutatás valósul meg a tehetséggondozás különböző részterületein az egyéni szinttől az intézményi szinten keresztül, a munkaerőpiaci tehetséghasznosulás kérdésköréig. A kutatások célja, hogy azonosítsa a tehetséggondozás érdekében rendelkezésre álló, a potenciálisan mozgósítható és az igényelt (humán, gazdasági, infrastrukturális, innovációs) erőforrásokat, illetve intézményi és hálózati jó gyakorlatokat tárjon fel. Az eredményekre támaszkodva stratégiai javaslatok kerülhetnek kidolgozásra, amelyek többek között a tehetséggondozás vonatkozásában újítják meg és gazdagítják a pedagógusképzést, és segítik a projekt további feladatainak megvalósulását.

2. Képzési és Programfejlesztési Alprojekt

A tehetségbarát társadalom kialakításának fontos pillére, hogy a pedagógusok korszerű módszertani eszköztárral rendelkezzenek, komplex módon tudják segíteni tanítványaikat erősségeik megismerésében, képességeik teljesítménybe fordításában, tehetségük társadalmi hasznosulásában. Ebben nyújt támogatást az intézményeknek és a pedagógusoknak a Nemzeti Tehetség Központ a Képzési és Programfejlesztési Munkacsoport koordinálásával. Egyéni és intézményi jelentkezéseket is tudunk fogadni saját fejlesztésű pedagógus-továbbképzéseinkre, amelyek 2020-ban kerültek engedélyeztetésre, ily módon korszerű szemléletűek, a legújabb nemzetközi és hazai tudományos eredmények felhasználásával, a Nemzeti alaptanterv irányelveinek megfelelve, a tehetséggondozás aktuális kihívásaira kínálnak megoldást. A Nemzeti Tehetség Központ által akkreditáltatott pedagógus-továbbképzések témájukban is hiánypótlóak: a STEM-területeken történő tehetséggondozáshoz, az egyéni igényekre reflektáló fejlesztő tevékenységekhez, a tehetségek életpálya-építésének támogatásához, valamint tehetségtámogató tanulásszervezési módok pedagógiai gyakorlatba történő adaptációjához biztosítanak elméleti és gyakorlati hátteret. A Nemzeti Tehetség Központ képzései a XXI. századi igényekre reflektáló képzési formák (folyamatba ágyazott képzés, online képzésmegvalósítás) által a horizontális tudásmegosztásra és a tapasztalati tanulásban rejlő lehetőségekre is építenek.

2020 szeptemberétől az alábbi képzési programokra nyílik jelentkezési lehetőség:

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – A tehetségek felismerését és fejlesztését célul tűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket. A tehetségazonosítást követnie kell egy széles körű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

Kreatív élmény- és projektpedagógiai módszerek a természettudományos tehetséggondozásban – A képzés során arra a XXI. századi iskolára fókuszálunk, amely a frontális oktatáson túl a nem formális és informális tanulásban rejlő lehetőségeket is előtérbe helyezi. Hatékony módszernek tekinti a tapasztalat és élményalapú projektoktatást, a gamifikációt, az IKT eszközök (mobileszközök, applikációk, szoftverek, VR és AR technikák stb.) alkalmazását, miközben a tehetségeseket a pályaorientáció terén támogatja, a kevésbé érdeklődőkben pozitív attitűdöt alakít ki.

A természet szerepe a tehetséggondozásban: a természetélménytől a biomimikriig – A természet és a természeti környezet kínálta lehetőségek tudatos beépítése az oktató-nevelő munkába számos pozitívummal jár: jótékony hatás a fizikai és lelki egészségre; intra- és interperszonális terület fejlődése, a természettudományok iránti érdeklődés erősödése. A továbbképzés ezen munka eredményességét hivatott segíteni a természet és a szabadtéri tevékenységek lehetséges módjainak bemutatásával.

Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel – Az iskolai személyre szabott támogatás, az intézményi tehetséggondozó programok tanulói igények szerinti alakítása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre a tanulóik erősségeiről. Ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, amelynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés.

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással – A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával, és a tanulói életpálya-tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.

Tehetségtámogató tanulásszervezés – A Nemzeti alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, amelynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja. A továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusok erre való felkészülését. 

Mentorálás a tehetséggondozásban – A mentor támogatja, segíti mentoráltját, figyel lelki jóllétére, feltérképezi a segítő, gátló környezeti kapcsolatokat, segíti az új megküzdési stratégiák elsajátítását. Ennek folyamán a mentor részéről is nagyfokú bevonódásra van szükség: a meglévő pszichológiai ismeretek tudatos alkalmazására, a folyamatos önreflexióra. A továbbképzés az erre való felkészülést segíti.

Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában – A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. A portfólió egyre inkább elterjedő része a pedagógiai eszköztárnak, tehetséggondozásban betöltött szerepe még kevésbé ismert, módszertanának kidolgozása kezdeti fázisban tart. A portfólió használata ugyanakkor nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek.

A diákok számára „Tudomány, én szeretlek!” természettudományos tehetséggondozó, pályaorientációs programokat kínálunk. A projektben fejlesztett, természettudományos és műszaki terület iránt érdeklődő tehetséges tanulók részére kidolgozott, tanórán kívüli, egynapos csoportos gazdagító program interaktív, élménypedagógiai elemekre épül.

3. Tehetségbarát Társadalmi Kommunikáció Alprojekt

A projekt eredményeinek megismertetését, tudás- és tapasztalatcserét, tágabb értelemben a tehetségbarát társadalmi környezet támogatását szolgálják rendezvényeink, programjaink.

A tehetségsegítésről, tehetséggondozásról szóló szakmai párbeszéd élénkítését, a területtel kapcsolatos tudás gazdagítását és szakmai közösségek szerveződését szolgálják hazai és nemzetközi konferencia-sorozataink. Közvetlen módon szolgálja a szakmai együttműködések kialakulását az évente egyszer megrendezett Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos szakmai műhelye, amelynek célja, hogy a kiemelt, modellintézményi szerepet betöltő tehetséggondozó gyakorlatot folytató iskolahálózat szakemberei megosszák egymással tapasztalataikat.

A szakmai rendezvények mellett több olyan programsorozatunk is van, amely közvetlenül támogatja a tehetséges gyerekeket, fiatalokat. Ezek célja, hogy a tehetséggondozó intézményrendszer által területi, szociális, kulturális okokból el nem ért tehetséges fiatalok hozzáférjenek a megfelelő szintű szolgáltatásokhoz, információkhoz és támogatási lehetőségekhez, ezáltal is csökkentve a területi egyenlőtlenségeket. Ilyen például a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve évről évre megvalósuló országos szervezésű Kisiskolák Sportversenye programunk, a gardneri tehetségterületek bemutatásához kapcsolódó nagy sikerű Tehetségfesztivál, de ide sorolhatjuk a megyei pályaválasztási rendezvényeken megvalósuló pályaorientációs szolgáltatásunkat, valamint a felsőoktatási tanulmányokra készülő középiskolásoknak szervezett, az önálló tehetségmenedzsmentet támogató workshopjainkat is.

​Az alprojekt számos kommunikációs feladatot is ellát: az MTM iskolák közti kommunikáció erősítését szolgálja az iskolahálózat belső hírlevele, rendszeresen jelen vagyunk különböző szakmai rendezvényeken, ahol kollégáink bemutatják a projekt eredményeit, valamint disszeminációs kiadványokat szerkesztünk és promóciós kisfilmek készítésében veszünk részt.

A felsoroltakon kívül érdemes néhány rendezvényüket részletesebben is bemutatni: 

A tudományos tehetségkonferencia-sorozatot a hazai tehetséggondozás eredményeinek tudományos igénnyel történő bemutatására és megvitatására hoztuk létre. A konferencia-sorozat első alkalma „Tehetségbarát iskola” címmel 2018 decemberében valósult meg, ahol döntően az ÚNK már lezárult tehetségügyi kutatásainak eredményeit mutattuk be. 2020-ban a „Kövesd a tehetséget!” című konferencián mutattuk be legfrissebb lezárult kutatásaink eredményeit a tehetségek követése, a tehetséges diákok motivációi, jövőképük, iskolai karrierjük, illetve tehetség életpálya-mintázatok témakörökben. 2021-ben, a következő alkalmon a korábban kevésbé hangsúlyos mérőeszköz-fejlesztéseinket állítjuk fókuszba.

​A Tehetségfesztivál szervezésével a cél egy gyerekeket, szülőket, pedagógusokat egyaránt inspiráló és a tehetségkibontakozás lehetőségeiről gazdag, élményszerű ismereteket nyújtó interaktív és a családi feltöltődést is szolgáló rendezvény megvalósítása. Információt adni azokról a lehetőségekről, amelyek a tehetséges fiatalok életpálya-építését és a tehetségvesztés csökkentését támogatják. A programon tehetséges gyermekek részére biztosítunk bemutatkozási és fellépési lehetőséget, a tehetséggondozó szakemberek és a szülők pedig újabb információkkal gazdagodhatnak és kapcsolatokat építhetnek. A gyereknap idejére tervezett szabadtéri programon tehetségterületek szerint szervezett interaktív sátrak, szabadtéri játékok, beszélgetések, előadások és színpadi produkciók várják az érdeklődőket. Az interaktív sátrakban a hazai tehetséggondozás kimagasló műhelyeinek képviselői várják a családokat foglalkozásokkal, tanácsadással, játékokkal. A gyerekek számára példaképet jelentő művészekkel, tudósokkal, sportolókkal folytatott színpadi beszélgetések szintén inspirációt jelenthetnek a fiataloknak, ahogy a tehetséges gyerekek, fiatalok és a felnőtt előadók produkciói is.

A Tehetségutak Közép-Európában tehetségkonferencia a szomszédos országokkal és a közép-európai térséggel a tehetséggondozás szakmai kapcsolatainak kiépítését szolgálja. A térség országainak meglévő tudása, tapasztalataik és jó gyakorlataik megosztása segítheti a közös gondolkodást, a megoldások hatékony megtalálását. A konferencia tervezett témája a tehetségmegtartás, amelyet több, a tehetségek megtartásában érintett szereplő nézőpontjából, összefüggéseiben tervezünk megvizsgálni: általános- és középfokú köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve a munkaerőpiac kapcsán, valamint figyelembe véve az állami tehetségmegtartó programok és kezdeményezések lehetőségeit, stratégiai szintű tehetséggondozási modelleket Magyarországon és Közép-Európában egyaránt. Külön foglalkozunk a felsőoktatási intézmények tehetségfejlesztést, -megtartást szolgáló, illetve a munkaerőpiaci szereplők tehetségmenedzsment programjaival.

A Nemzetközi tehetségügyi konferencia kiemelt célja, hogy megerősítse a hazai tehetségügyi kutatások nemzetközi kötődéseit, bekapcsolja hazánkat a tehetségről szóló kutatások nemzetközi diskurzusába, valamint a nemzetközi szakmai ismeretek átadása a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusoknak és más szakembereknek. A 2020 szeptemberében online formában megvalósuló konferencia tervezett központi témája a tehetséghasznosulás. Arra keressük a választ, hogy milyen szakmai szempontok szerint érdemes különböző tehetséggondozó rendszereket, programokat működtetni annak érdekében, hogy a tehetségígéretként azonosított gyerekek, fiatalok képességeiket kibontakoztatva, tanulmányaikat a legjobban tudják hasznosítani felnőtt korukban.  Mik a jövő szakmái, mik azok a kulcskompetenciák, amelyekre építeni érdemes például többterületi tehetség esetében a karriertervezés, pályaorientáció során. Az előadásokat és szekcióbeszélgetéseket ösztöndíjas fiatal kutatók angol nyelvű előadásai egészíti ki.

4. Minősített Tehetséggondozó Műhelyek Alprojekt

A Nemzeti Tehetség Központ támogatásával a projekt keretében működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) olyan tehetséggondozó mintaintézmények, amelyek egyrészt komplex tehetséggondozó rendszert kínálnak kiemelkedően tehetséges diákjaik – lehetőségeik mértékében – és a környezetükben található nevelési intézmények tehetséges tanulói számára, másrészt tehetségszakmai támogatást nyújtanak tehetséggondozásban részt vevő pedagógusoknak. A célok hatékonyabb megvalósítása és a horizontális tudásmegosztás érdekében az MTM-ek hálózatban működnek együtt.

MTM-nek azok az intézmények minősülnek, amelyek a 2016 ősze és 2017 tavasza közt lebonyolított minősítési eljárás során elnyerték a „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címet. Az MTM cím öt évre adományozható. Az MTM-hálózatnak a fejlesztendő régiókban 31 intézmény a tagja, valamint hazai (Nemzeti Tehetség Program) forrásból további 4-4 minősített tehetséggondozó műhely működik Budapesten és Pest megyében.

Az MTM-ek kiválasztása és támogatása a projektnek azt a célkitűzését valósítja meg, hogy egyenletes lefedettséggel legyenek jelen kiemelkedő tehetséggondozási eredményekkel rendelkező műhelyek a fejlesztendő régiókban. Az MTM-ek mindegyike nagy hagyományokkal rendelkezik a tehetséggondozás területén, ennek megfelelően a hagyományaikra épülő egyéni arculatot kialakítva valósítják meg a címhez kapcsolódó egységes feladatrendszert.

Az MTM-ek tevékenységei alap- és kiegészítő feladatokból állnak, amelyek beilleszkednek az intézmények által működtetett tehetségfejlesztő, -gondozó rendszerbe. Alapfeladataik közül közvetlenül a tehetséges tanulók fejlesztését szolgálja többek között az, hogy módszertanilag megalapozott módon és megfelelő eszközökkel végzik a tehetségek azonosítását; hogy komplex tehetséggondozó programokat (egyéni tehetségmentorálás, tagozatok, szakkörök stb.) valósítanak meg; valamint, hogy a tehetséges tanulók fejlődését dokumentált módon követik nyomon. E mellett az MTM-ek a tehetséggondozás népszerűsítése érdekében megismertetik tehetséggondozó jó gyakorlataikat a környezetükben található oktatási-nevelési intézmények pedagógusaival; a velük együttműködésben részt vevő köznevelési intézmények számára szakmai konzultációs lehetőséget biztosítanak, valamint rendszeres és aktív résztvevői a Nemzeti Tehetség Központ tehetségszakmai rendezvényeinek. Alapfeladataikon túl az MTM-ek számos egyéb tevékenységet is végeznek a tehetséggondozás területén (tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, versenyek szervezése, életvezetési, pályaorientációs tanácsadás, publikációs és PR tevékenység stb.).

A Nemzeti Tehetség Központ – a felsorolt célok elérése érdekében – komplex támogatási csomagokkal és programokkal segíti a címbirtokos intézményeket. A pedagógusok munkáját segítik az anyagi jellegű juttatások (programkoordinációs támogatás, mentori tiszteletdíjak), az MTM-ek pedagógusai számára tartott akkreditált pedagógus-továbbképzések, a mentoroknak biztosított folyamat-tanácsadás és számos egyéb szakmai programon való részvétel lehetőségének biztosítása. Ugyanakkor a projekt közvetlenül is támogatja az MTM-ek tanulóinak tehetséggondozását többek között egyéni tehetségmentorálással, mentorált tanulók számára ösztöndíj lehetőségével (MATEHETSZ-szel együttműködésben), tanulmányi célból és versenyekre történő utazás támogatásával, tehetségfejlesztő eszközök átadásával. Az MTM-eknek a tehetséggondozást népszerűsítő tevékenységét a Nemzeti Tehetség Központ elsősorban az egyes intézmények által szervezett szakmai műhelymunkák támogatásával és publikációs lehetőséggel segíti. A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek magas színvonalon végzett munkáját garantálja az éves rendszerességgel lebonyolításra kerülő monitoring és MTM követő kutatás. Az MTM-ek hálózatban történő együttműködését hivatott előmozdítani egyrészt az MTM hírlevél, másrészt az MTM-ek évenként megrendezésre kerülő országos és regionális szakmai műhelyei.

Az MTM-ek országos hálózata megtalálható a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek oldalán.


Képzési Portfólió 2021.szeptember

kepzesi-portfolio_EFOP_2021_szept


„A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósított akkreditált pedagógus-továbbképzések elégedettségi visszajelzéseinek összegzései.”

ÉvHónapDokumentum
2021December„Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben” – EFOP
„Woodcock-Johnson IV. teszt vizsgálatvezetésre felkészítő képzés” – EFOP
2021November„Intézményi tehetségkoncepció kialakítása” című felnőttképzés – EFOP
„Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és
megvalósítására” című 30 órás pedagógus továbbképzés – EFOP
„Tehetségbarát tanítási módszerek” című felnőttképzés – EFOP
„Kollégiumi tehetségprogramok és intézményi tehetségkoncepció kialakítása” című felnőttképzés – EFOP
„Tehetségdiagnosztika” című felnőttképzés – EFOP
2021 OktóberKreativitás teszt és értékelő skálák alkalmazása
az egyéni helyzetben végzett tehetségazonosítás folyamatában – EFOP
Tehetségdiagnosztika – EFOP
Intézményi tehetségkoncepció kialakítása – EFOP
Tehetségbarát tanítási módszerek – EFOP
A MTMI-tehetséggondozás speciális területe: stúdiótechnikai felelősök felkészítése felnőttképzési
program megvalósítása” című felnőttképzés – EFOP
„Sport és tehetséggondozás” című felnőttképzés – EFOP
2021 SzeptemberIntézményi tehetségkoncepció kialakítása – EFOP
Tehetségdiagnosztika – EFOP
2021 AugusztusIntézményi tehetségkoncepció kialakítása – EFOP
A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – EFOP
Tehetségdiagnosztika – EFOP
Tehetségbarát tanítási módszerek – EFOP
Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben – EFOP
Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására – EFOP
2021MájusA tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – EFOP
Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására – EFOP
Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel – EFOP
Komplex tehetségtámogatás az iskolában – EFOP
2021ÁprilisEFOP – „A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában”
EFOP – „Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására”
EFOP – „Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással”
EFOP – „Komplex tehetségtámogatás az iskolában”
2021MárciusEFOP – „Komplex tehetségtámogatás az iskolában”
EFOP – „A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában”
2021FebruárEFOP-NTP „Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel”
EFOP „Komplex tehetségtámogatás az iskolában” 
2020DecemberEFOP_Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel
EFOP_Komplex tehetségtámogatás az iskolában
EFOP_Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással
2020NovemberTehetségészlelés EFOP
2020OktóberTehetségészlelés EFOP
2020SzeptemberTehetségészlelés
EFOP Tehetségbarát
EFOP Tehetségfelismerés
2020JúniusTehetségbarát
Tehetségfelismerés
2020MájusSzemélyiségformálás
2020MárciusTehetségbarát
Tehetségefelismerés
2020FebruárSzemélyiségformálás
2020JanuárTehetségbarát
Mérési felelős
Projektpedagógia
2019DecemberMérési felelős
2019NovemberTehetségbarát
Projektpedagógia
Mérési felelős
Outdoor