Menü Bezárás

A projekt adatai:
Projektszám: EFOP 3.2.1 – 15-2016-00001
A pályázat megnevezése: Tehetségek Magyarországa
Projekt honlapja:www.tehetsegekmagyarorszaga.hu
Elérhetőség: pm@ntk.hu

A projekt bemutatása:

​Az EFOP-3.2.1-15-2016-00001 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt célja, hogy minden tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére. Ennek megfelelően célja a tehetségazonosítási, kiválasztási és az egyéni fejlesztésen alapuló tehetséggondozó szolgáltatások kialakítása, a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfejlesztése, összekapcsolása és koordinációja, a hozzáférési egyenetlenségek korrigálása, a tehetség kibontakoztatására lehetőséget nyújtó programok és szolgáltatások támogatása, valamint a célcsoport környezetének bevonása a hatékony beavatkozások érdekében. A tevékenységek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben és összhangban valósul meg, így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított.

A Tehetségek Magyarországa kiemelt uniós projekt a Nemzeti Tehetség Központ (illetve korábban az Új Nemzedék Központ) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) konzorciumában valósul meg 2016. január 4. és 2021. március 31. között a fejlesztendő régiókban. A Nemzeti Tehetség Központ konzorciumvezetőként vesz részt a projekt megvalósításában.

A projekt által kitűzött célok maradéktalan teljesítése érdekében az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

  • A tehetségszűrés, -azonosítás rendszereinek, komplex eszközeinek fejlesztése, pilot programok megvalósítása
  • Kutatások és jó gyakorlatok azonosítása a tehetséggondozásban
  • Tehetségtámogató környezet kialakítása
  • Tömbösített fejlesztő rendezvények, csoportos, valamint speciális egyéni támogatások
  • Minősített Tehetséggondozó Műhelyek támogatása
  • A tehetségsegítés regionális rendszereinek koordinációja, fejlesztése

Mindezen célok elérését négy alprojekt koordinálja, az alábbi bontásban:

  • Módszertani Alprojekt
  • Képzési és Programfejlesztési Alprojekt
  • Tehetségbarát Társadalmi Kommunikáció Alprojekt
  • Minősített Tehetséggondozó Műhelyek Alprojekt

1. Módszertani Alprojekt

A Módszertani Alprojekt feladata a mérési rendszer és mérőeszközök fejlesztése, valamint kutatások végzése. Egyrészt egy online tehetségszűrést, -azonosítást támogató rendszer fejlesztése zajlik, amely a projekt végéig zárul majd le, és segítséget ad az iskoláknak ahhoz, hogy azonosítani tudják a tehetséges diákokat. Jelenleg két adaptív tanulói teszt és egy tanári értékelő eszköz érhető el, ezek máris használhatók, a fejlesztés végére pedig két további eszköz is rendelkezésre áll majd az online felületen. Az online tehetségazonosítást támogató rendszer jelentősége az, hogy megalapozza és segíti a tehetségeket támogató különböző szereplők szakszerű munkáját. Az elektronikus rendszer online felületén megjeleníti a mérőeszközöket, lehetővé teszi azok online kitöltését, rögzíti a kitöltések során elért eredményeket és segíti az eredmények feldolgozását. Az eredmények alapján felhasználási jogosultság szerint különböző mélységű statisztikai összesítéseket és egyéni tanulói szintű visszajelzéseket nyújt a tanulók, pedagógusaik és szüleik számára. Mind a tehetségazonosítási, -szűrési rendszer mérőeszközei, mind a kialakított online elektronikus rendszer pilotprogramok segítségével kerül kipróbálására, továbbfejlesztésre.

Az online rendszer mellett papír-ceruza teszteket is fejlesztünk, zajlik a Woodcock–Johnson IV intelligencia teszt adaptálása, valamint kreativitástesztek és tanári értékelőskálák készültek.

Az alprojekt másik nagy feladatcsoportjában, a kutatási területen 16 kutatás valósul meg a tehetséggondozás különböző részterületein az egyéni szinttől az intézményi szinten keresztül, a munkaerőpiaci tehetséghasznosulás kérdésköréig. A kutatások célja, hogy azonosítsa a tehetséggondozás érdekében rendelkezésre álló, a potenciálisan mozgósítható és az igényelt (humán, gazdasági, infrastrukturális, innovációs) erőforrásokat, illetve intézményi és hálózati jó gyakorlatokat tárjon fel. Az eredményekre támaszkodva stratégiai javaslatok kerülhetnek kidolgozásra, amelyek többek között a tehetséggondozás vonatkozásában újítják meg és gazdagítják a pedagógusképzést, és segítik a projekt további feladatainak megvalósulását.

2. Képzési és Programfejlesztési Alprojekt

A tehetségbarát társadalom kialakításának fontos pillére, hogy a pedagógusok korszerű módszertani eszköztárral rendelkezzenek, komplex módon tudják segíteni tanítványaikat erősségeik megismerésében, képességeik teljesítménybe fordításában, tehetségük társadalmi hasznosulásában. Ebben nyújt támogatást az intézményeknek és a pedagógusoknak a Nemzeti Tehetség Központ a Képzési és Programfejlesztési Munkacsoport koordinálásával. Egyéni és intézményi jelentkezéseket is tudunk fogadni saját fejlesztésű pedagógus-továbbképzéseinkre, amelyek 2020-ban kerültek engedélyeztetésre, ily módon korszerű szemléletűek, a legújabb nemzetközi és hazai tudományos eredmények felhasználásával, a Nemzeti alaptanterv irányelveinek megfelelve, a tehetséggondozás aktuális kihívásaira kínálnak megoldást. A Nemzeti Tehetség Központ által akkreditáltatott pedagógus-továbbképzések témájukban is hiánypótlóak: a STEM-területeken történő tehetséggondozáshoz, az egyéni igényekre reflektáló fejlesztő tevékenységekhez, a tehetségek életpálya-építésének támogatásához, valamint tehetségtámogató tanulásszervezési módok pedagógiai gyakorlatba történő adaptációjához biztosítanak elméleti és gyakorlati hátteret. A Nemzeti Tehetség Központ képzései a XXI. századi igényekre reflektáló képzési formák (folyamatba ágyazott képzés, online képzésmegvalósítás) által a horizontális tudásmegosztásra és a tapasztalati tanulásban rejlő lehetőségekre is építenek.

2020 szeptemberétől az alábbi képzési programokra nyílik jelentkezési lehetőség:

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – A tehetségek felismerését és fejlesztését célul tűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket. A tehetségazonosítást követnie kell egy széles körű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

Kreatív élmény- és projektpedagógiai módszerek a természettudományos tehetséggondozásban – A képzés során arra a XXI. századi iskolára fókuszálunk, amely a frontális oktatáson túl a nem formális és informális tanulásban rejlő lehetőségeket is előtérbe helyezi. Hatékony módszernek tekinti a tapasztalat és élményalapú projektoktatást, a gamifikációt, az IKT eszközök (mobileszközök, applikációk, szoftverek, VR és AR technikák stb.) alkalmazását, miközben a tehetségeseket a pályaorientáció terén támogatja, a kevésbé érdeklődőkben pozitív attitűdöt alakít ki.

A természet szerepe a tehetséggondozásban: a természetélménytől a biomimikriig – A természet és a természeti környezet kínálta lehetőségek tudatos beépítése az oktató-nevelő munkába számos pozitívummal jár: jótékony hatás a fizikai és lelki egészségre; intra- és interperszonális terület fejlődése, a természettudományok iránti érdeklődés erősödése. A továbbképzés ezen munka eredményességét hivatott segíteni a természet és a szabadtéri tevékenységek lehetséges módjainak bemutatásával.

Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel – Az iskolai személyre szabott támogatás, az intézményi tehetséggondozó programok tanulói igények szerinti alakítása szempontjából kulcsfontosságú, hogy a pedagógusok számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre a tanulóik erősségeiről. Ebben segíti az intézményeket és a pedagógusokat a Tehetségek Magyarországa projektben kifejlesztett, a Nemzeti Tehetség Központ által működtetett online csoportos mérési rendszer, amelynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott továbbképzés.

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással – A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával, és a tanulói életpálya-tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.

Tehetségtámogató tanulásszervezés – A Nemzeti alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, amelynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja. A továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusok erre való felkészülését. 

Mentorálás a tehetséggondozásban – A mentor támogatja, segíti mentoráltját, figyel lelki jóllétére, feltérképezi a segítő, gátló környezeti kapcsolatokat, segíti az új megküzdési stratégiák elsajátítását. Ennek folyamán a mentor részéről is nagyfokú bevonódásra van szükség: a meglévő pszichológiai ismeretek tudatos alkalmazására, a folyamatos önreflexióra. A továbbképzés az erre való felkészülést segíti.

Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában – A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. A portfólió egyre inkább elterjedő része a pedagógiai eszköztárnak, tehetséggondozásban betöltött szerepe még kevésbé ismert, módszertanának kidolgozása kezdeti fázisban tart. A portfólió használata ugyanakkor nagyban segítheti a tehetségvesztés elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggondozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek.

A diákok számára „Tudomány, én szeretlek!” természettudományos tehetséggondozó, pályaorientációs programokat kínálunk. A projektben fejlesztett, természettudományos és műszaki terület iránt érdeklődő tehetséges tanulók részére kidolgozott, tanórán kívüli, egynapos csoportos gazdagító program interaktív, élménypedagógiai elemekre épül.

3. Tehetségbarát Társadalmi Kommunikáció Alprojekt

A projekt eredményeinek megismertetését, tudás- és tapasztalatcserét, tágabb értelemben a tehetségbarát társadalmi környezet támogatását szolgálják rendezvényeink, programjaink.

A tehetségsegítésről, tehetséggondozásról szóló szakmai párbeszéd élénkítését, a területtel kapcsolatos tudás gazdagítását és szakmai közösségek szerveződését szolgálják hazai és nemzetközi konferencia-sorozataink. Közvetlen módon szolgálja a szakmai együttműködések kialakulását az évente egyszer megrendezett Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos szakmai műhelye, amelynek célja, hogy a kiemelt, modellintézményi szerepet betöltő tehetséggondozó gyakorlatot folytató iskolahálózat szakemberei megosszák egymással tapasztalataikat.

A szakmai rendezvények mellett több olyan programsorozatunk is van, amely közvetlenül támogatja a tehetséges gyerekeket, fiatalokat. Ezek célja, hogy a tehetséggondozó intézményrendszer által területi, szociális, kulturális okokból el nem ért tehetséges fiatalok hozzáférjenek a megfelelő szintű szolgáltatásokhoz, információkhoz és támogatási lehetőségekhez, ezáltal is csökkentve a területi egyenlőtlenségeket. Ilyen például a Magyar Diáksport Szövetséggel együttműködve évről évre megvalósuló országos szervezésű Kisiskolák Sportversenye programunk, a gardneri tehetségterületek bemutatásához kapcsolódó nagy sikerű Tehetségfesztivál, de ide sorolhatjuk a megyei pályaválasztási rendezvényeken megvalósuló pályaorientációs szolgáltatásunkat, valamint a felsőoktatási tanulmányokra készülő középiskolásoknak szervezett, az önálló tehetségmenedzsmentet támogató workshopjainkat is.

​Az alprojekt számos kommunikációs feladatot is ellát: az MTM iskolák közti kommunikáció erősítését szolgálja az iskolahálózat belső hírlevele, rendszeresen jelen vagyunk különböző szakmai rendezvényeken, ahol kollégáink bemutatják a projekt eredményeit, valamint disszeminációs kiadványokat szerkesztünk és promóciós kisfilmek készítésében veszünk részt.

A felsoroltakon kívül érdemes néhány rendezvényüket részletesebben is bemutatni: 

A tudományos tehetségkonferencia-sorozatot a hazai tehetséggondozás eredményeinek tudományos igénnyel történő bemutatására és megvitatására hoztuk létre. A konferencia-sorozat első alkalma „Tehetségbarát iskola” címmel 2018 decemberében valósult meg, ahol döntően az ÚNK már lezárult tehetségügyi kutatásainak eredményeit mutattuk be. 2020-ban a „Kövesd a tehetséget!” című konferencián mutattuk be legfrissebb lezárult kutatásaink eredményeit a tehetségek követése, a tehetséges diákok motivációi, jövőképük, iskolai karrierjük, illetve tehetség életpálya-mintázatok témakörökben. 2021-ben, a következő alkalmon a korábban kevésbé hangsúlyos mérőeszköz-fejlesztéseinket állítjuk fókuszba.

​A Tehetségfesztivál szervezésével a cél egy gyerekeket, szülőket, pedagógusokat egyaránt inspiráló és a tehetségkibontakozás lehetőségeiről gazdag, élményszerű ismereteket nyújtó interaktív és a családi feltöltődést is szolgáló rendezvény megvalósítása. Információt adni azokról a lehetőségekről, amelyek a tehetséges fiatalok életpálya-építését és a tehetségvesztés csökkentését támogatják. A programon tehetséges gyermekek részére biztosítunk bemutatkozási és fellépési lehetőséget, a tehetséggondozó szakemberek és a szülők pedig újabb információkkal gazdagodhatnak és kapcsolatokat építhetnek. A gyereknap idejére tervezett szabadtéri programon tehetségterületek szerint szervezett interaktív sátrak, szabadtéri játékok, beszélgetések, előadások és színpadi produkciók várják az érdeklődőket. Az interaktív sátrakban a hazai tehetséggondozás kimagasló műhelyeinek képviselői várják a családokat foglalkozásokkal, tanácsadással, játékokkal. A gyerekek számára példaképet jelentő művészekkel, tudósokkal, sportolókkal folytatott színpadi beszélgetések szintén inspirációt jelenthetnek a fiataloknak, ahogy a tehetséges gyerekek, fiatalok és a felnőtt előadók produkciói is.

A Tehetségutak Közép-Európában tehetségkonferencia a szomszédos országokkal és a közép-európai térséggel a tehetséggondozás szakmai kapcsolatainak kiépítését szolgálja. A térség országainak meglévő tudása, tapasztalataik és jó gyakorlataik megosztása segítheti a közös gondolkodást, a megoldások hatékony megtalálását. A konferencia tervezett témája a tehetségmegtartás, amelyet több, a tehetségek megtartásában érintett szereplő nézőpontjából, összefüggéseiben tervezünk megvizsgálni: általános- és középfokú köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve a munkaerőpiac kapcsán, valamint figyelembe véve az állami tehetségmegtartó programok és kezdeményezések lehetőségeit, stratégiai szintű tehetséggondozási modelleket Magyarországon és Közép-Európában egyaránt. Külön foglalkozunk a felsőoktatási intézmények tehetségfejlesztést, -megtartást szolgáló, illetve a munkaerőpiaci szereplők tehetségmenedzsment programjaival.

A Nemzetközi tehetségügyi konferencia kiemelt célja, hogy megerősítse a hazai tehetségügyi kutatások nemzetközi kötődéseit, bekapcsolja hazánkat a tehetségről szóló kutatások nemzetközi diskurzusába, valamint a nemzetközi szakmai ismeretek átadása a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusoknak és más szakembereknek. A 2020 szeptemberében online formában megvalósuló konferencia tervezett központi témája a tehetséghasznosulás. Arra keressük a választ, hogy milyen szakmai szempontok szerint érdemes különböző tehetséggondozó rendszereket, programokat működtetni annak érdekében, hogy a tehetségígéretként azonosított gyerekek, fiatalok képességeiket kibontakoztatva, tanulmányaikat a legjobban tudják hasznosítani felnőtt korukban.  Mik a jövő szakmái, mik azok a kulcskompetenciák, amelyekre építeni érdemes például többterületi tehetség esetében a karriertervezés, pályaorientáció során. Az előadásokat és szekcióbeszélgetéseket ösztöndíjas fiatal kutatók angol nyelvű előadásai egészíti ki.

4. Minősített Tehetséggondozó Műhelyek Alprojekt

A Nemzeti Tehetség Központ támogatásával a projekt keretében működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyek (MTM) olyan tehetséggondozó mintaintézmények, amelyek egyrészt komplex tehetséggondozó rendszert kínálnak kiemelkedően tehetséges diákjaik – lehetőségeik mértékében – és a környezetükben található nevelési intézmények tehetséges tanulói számára, másrészt tehetségszakmai támogatást nyújtanak tehetséggondozásban részt vevő pedagógusoknak. A célok hatékonyabb megvalósítása és a horizontális tudásmegosztás érdekében az MTM-ek hálózatban működnek együtt.

MTM-nek azok az intézmények minősülnek, amelyek a 2016 ősze és 2017 tavasza közt lebonyolított minősítési eljárás során elnyerték a „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címet. Az MTM cím öt évre adományozható. Az MTM-hálózatnak a fejlesztendő régiókban 31 intézmény a tagja, valamint hazai (Nemzeti Tehetség Program) forrásból további 4-4 minősített tehetséggondozó műhely működik Budapesten és Pest megyében.

Az MTM-ek kiválasztása és támogatása a projektnek azt a célkitűzését valósítja meg, hogy egyenletes lefedettséggel legyenek jelen kiemelkedő tehetséggondozási eredményekkel rendelkező műhelyek a fejlesztendő régiókban. Az MTM-ek mindegyike nagy hagyományokkal rendelkezik a tehetséggondozás területén, ennek megfelelően a hagyományaikra épülő egyéni arculatot kialakítva valósítják meg a címhez kapcsolódó egységes feladatrendszert.

Az MTM-ek tevékenységei alap- és kiegészítő feladatokból állnak, amelyek beilleszkednek az intézmények által működtetett tehetségfejlesztő, -gondozó rendszerbe. Alapfeladataik közül közvetlenül a tehetséges tanulók fejlesztését szolgálja többek között az, hogy módszertanilag megalapozott módon és megfelelő eszközökkel végzik a tehetségek azonosítását; hogy komplex tehetséggondozó programokat (egyéni tehetségmentorálás, tagozatok, szakkörök stb.) valósítanak meg; valamint, hogy a tehetséges tanulók fejlődését dokumentált módon követik nyomon. E mellett az MTM-ek a tehetséggondozás népszerűsítése érdekében megismertetik tehetséggondozó jó gyakorlataikat a környezetükben található oktatási-nevelési intézmények pedagógusaival; a velük együttműködésben részt vevő köznevelési intézmények számára szakmai konzultációs lehetőséget biztosítanak, valamint rendszeres és aktív résztvevői a Nemzeti Tehetség Központ tehetségszakmai rendezvényeinek. Alapfeladataikon túl az MTM-ek számos egyéb tevékenységet is végeznek a tehetséggondozás területén (tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, versenyek szervezése, életvezetési, pályaorientációs tanácsadás, publikációs és PR tevékenység stb.).

A Nemzeti Tehetség Központ – a felsorolt célok elérése érdekében – komplex támogatási csomagokkal és programokkal segíti a címbirtokos intézményeket. A pedagógusok munkáját segítik az anyagi jellegű juttatások (programkoordinációs támogatás, mentori tiszteletdíjak), az MTM-ek pedagógusai számára tartott akkreditált pedagógus-továbbképzések, a mentoroknak biztosított folyamat-tanácsadás és számos egyéb szakmai programon való részvétel lehetőségének biztosítása. Ugyanakkor a projekt közvetlenül is támogatja az MTM-ek tanulóinak tehetséggondozását többek között egyéni tehetségmentorálással, mentorált tanulók számára ösztöndíj lehetőségével (MATEHETSZ-szel együttműködésben), tanulmányi célból és versenyekre történő utazás támogatásával, tehetségfejlesztő eszközök átadásával. Az MTM-eknek a tehetséggondozást népszerűsítő tevékenységét a Nemzeti Tehetség Központ elsősorban az egyes intézmények által szervezett szakmai műhelymunkák támogatásával és publikációs lehetőséggel segíti. A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek magas színvonalon végzett munkáját garantálja az éves rendszerességgel lebonyolításra kerülő monitoring és MTM követő kutatás. Az MTM-ek hálózatban történő együttműködését hivatott előmozdítani egyrészt az MTM hírlevél, másrészt az MTM-ek évenként megrendezésre kerülő országos és regionális szakmai műhelyei.

Az MTM-ek országos hálózata megtalálható a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek oldalán.


Képzési Portfólió 2021.szeptember

kepzesi-portfolio_EFOP_2021_szept


„A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósított akkreditált pedagógus-továbbképzések elégedettségi visszajelzéseinek összegzései.”

ÉvHónapDokumentum
2021 OktóberKreativitás teszt és értékelő skálák alkalmazása
az egyéni helyzetben végzett tehetségazonosítás folyamatában – EFOP
Tehetségdiagnosztika – EFOP
Intézményi tehetségkoncepció kialakítása – EFOP
Tehetségbarát tanítási módszerek – EFOP
2021 SzeptemberIntézményi tehetségkoncepció kialakítása – EFOP
Tehetségdiagnosztika – EFOP
2021 AugusztusIntézményi tehetségkoncepció kialakítása – EFOP
Tehetségbarát tanítási módszerek – NTP
A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – EFOP
Tehetségdiagnosztika – EFOP
Tehetségbarát tanítási módszerek – EFOP
2021JúniusA tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – NTP
Tehetségtámogató tanulásszervezés a köznevelésben – EFOP
Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására – EFOP
Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására – NTP
2021MájusNTP – „Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására”
A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – EFOP
A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában – NTP
Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására – EFOP
Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel – NTP
Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel – EFOP
Komplex tehetségtámogatás az iskolában – EFOP
2021ÁprilisEFOP – „A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában”
EFOP – „Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására”
EFOP – „Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással”
EFOP – „Komplex tehetségtámogatás az iskolában”
2021MárciusEFOP – „Komplex tehetségtámogatás az iskolában”
EFOP – „A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában”
2021FebruárEFOP-NTP „Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel”
EFOP „Komplex tehetségtámogatás az iskolában” 
2021JanuárA tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában
2020DecemberEFOP_Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel
EFOP_Komplex tehetségtámogatás az iskolában
EFOP_Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással
2020NovemberTehetségészlelés EFOP
2020Október-NovemberTehetségtámogató NTP
2020OktóberTehetségészlelés EFOP
2020SzeptemberTehetségészlelés
2020AugusztusNTP Tehetségbarát
EFOP Tehetségbarát
NTP Szocio
EFOP Tehetségfelismerés
2020JúniusTehetségbarát
Tehetségfelismerés
2020MájusSzemélyiségformálás
2020MárciusTehetségbarát
Tehetségefelismerés
2020FebruárSzemélyiségformálás
2020JanuárTehetségbarát
Mérési felelős
Projektpedagógia
2019DecemberMérési felelős
2019NovemberTehetségbarát
Projektpedagógia
Mérési felelős
Outdoor
EnglishFrenchGermanHungarianSpanish