Menü Bezárás

Komplex tehetségtámogatás az iskolában  (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 633/10/2020)

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támogatása biztosítja.

A folyamatba ágyazott továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú szemlélete által a pedagógusoknak a komplex iskolai tehetséggondozásra való felkészülését az alapelvek és módszertani eljárások megismerését követően a pedagógiai gyakorlatba történő adaptáció által.

A képzés főbb témakörei:

1) Tehetségmodellek,

2) Tehetségtámogató tanulási környezet és kreatív klíma,

3) Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat,

4) Gazdagítás – differenciálás,

5) Tanórán kívüli lehetőségek – projektek,

6) Fejlesztő értékelés,

7) Tehetségkibontakoztatás segítése: szocio-emocionális készségek fejlesztése,

8) Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban.

Megvalósítás: 4×4 online kontaktóra.

További információt a képzésről ITT talál.

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában  (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 430/10/2020)

A módosított Nemzeti Alaptanterv erőteljes hangsúlyt helyez az iskolai tehetséggondozásra. Az Alaptantervben kiemelésre kerül, hogy a tehetséggondozást valamennyi nevelési-oktatási szakaszban, minden neveléssel, oktatással foglalkozó intézménynek alkalmaznia kell, és a pedagógiai programjába szükséges beillesztenie. Ezen munka eredményességének szakmai támogatásához kínálunk korszerű tehetséggondozási szemléletű, gyakorlatorientált képzést az általános és középiskolák pedagógusai számára. A tehetséges tanulók szükségleteire reflektáló, adaptív iskolai környezet megteremtésére irányuló nevelés kialakításának komplex tehetséggondozás egyik fontos alapköve a tehetségek megbízható eljárásokkal történő felismerése, azonosítása, a másik alapelem pedig a felismert tehetség fejlesztéséhez a megfelelő programok biztosítása. A tehetségek felismerését és fejlesztését célul kitűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy a tehetségazonosítást követnie kell egy széleskörű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

A képzés témakörei:

1) A tehetség iskolai megnyilvánulásai, a mérés szerepe a tehetségfelismerésben;

2) Tehetségfelismerés teljesítmény alapján;

3) Tehetségészlelés: a megfigyeléstől a viselkedési skálákig;

4) Csoportszervezési eljárások a tehetségprogramokban, a gyorsítás szerepe a tehetségfejlesztésben;

5) A gazdagítás és differenciálás színterei, – a hazai tehetségprogramok jellemzői;

6) Döntéshozatali eljárások az iskolai tehetségfelismerésben, a programba lépés címkézésmentes kommunikációja.

Megvalósítás: 6×5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással  (Alapítási engedély nyilvántartási száma: 432/10/2020)

A nemzeti köznevelési törvényben jelentős szerepet kap a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek számára a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő új szempontú képzést kínálunk. A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával és a tanulói életpálya tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket. A képzés ily módon az éntudatosság, az önirányítás, a felelősségteljes döntéshozatal, valamint a kapcsolati készségek és társas tudatosság fejlesztési lehetőségeire fókuszál.

A képzés témakörei:

1. Szocio-emocionális készségek és jelentőségük a személyiségfejlődésben

2. Az énkép és az önértékelés szerepe a tehetség kibontakoztatásában

3. A kivételes teljesítmény motivációs háttere

4. A szociális kompetenciák és a társas környezet hozzájárulása a kivételes képességek fejlődéséhez

5. Szocio-emocionális jellemzők és kihívások tehetségek különleges csoportjaiban

6. Tehetséges diákok életpálya-építésének tervszerű támogatása

Megvalósítás: 6×5 óra online kontakt formában.

További információt a képzésről ITT talál.