Menü Bezárás

“Kiváló tehetségsegítő” – „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjazottjai 2020.

A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjra olyan, a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil szervezetek tehetségsegítői és a tehetséggondozás területén működő szervezetek jelölhetők, akik oktatják, nevelik, segítik a gyermekeket, tanulókat, fiatal tehetségeket.

C kategória: „Kiváló tehetségfejlesztő”
Olyan személyek javasolhatók, akik legalább 5 évre visszamenőleg folyamatos kiváló tehetségsegítő tevékenységet végeztek, amelynek jelentős hatása igazolható a tehetséges gyermekek, fiatalok körében (pl. köznevelési intézményhez vagy civil szervezethez kapcsolódó tehetséggondozó műhely működtetése; bármilyen, egyéb szervezett keretek között végzett tehetségsegítés, tehetséghálózat-fejlesztés; országos, regionális vagy szakterülethez kapcsolódó tehetségsegítő szervezőmunka, programszervezés).

Dr. Csányi Erzsébet

Adán (Szerbia, Vajdaság) születtem 1956-ban. Tanulmányaimat az újvidéki bölcsészkar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén végeztem, 1982 óta kutatóként és tanárként itt vagyok munkaviszonyban, az irodalomtudományok doktora címet 1995-ben szereztem meg, 2012 és 2018 között a tanszék vezetője voltam. Érdeklődési területeim közé tartozik a vajdasági magyar pop-irodalom, farmernadrágos próza, délszláv–magyar komparatisztika. Egyetemi tanári és kutatói tevékenységem szerves része a tudományszervezés és a diákköri tehetségfejlesztés. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, melynek alapítója és vezetője vagyok, 2002-ben tartotta meg az 1. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát. A tudatos szakmai önfejlesztésnek ez a fóruma nemzedékeket ösztönzött és tett láthatóvá Vajdaságban. A VMTDK műhelyében eddig 2209 egyetemi hallgató és doktorandusz (évente mintegy 100 vajdasági és 50, a Kárpát-medence más régióiból érkező fiatal) mutatkozott be. A VMTDK keretében az elmúlt mintegy húsz év alatt sok értelmiségi pálya bontakozott ki a tudományos, illetve művészeti önkifejezés minden ágában, folyóiratok, tudományos kiadványsorozatok születtek, s hiánypótló jelleggel ez a rendezvény jelent a mai napig egy közös vajdasági magyar felsőoktatási közéleti színteret, innovatív laboratóriumot.

Sárdi Péter

Nevemhez fűződik a Kaposvár–Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács megalapítása. A tanács egyesíti a megyei és városi tehetségpontok tevékenységeit, segíti pályázati aktivitásukat is. A tehetségsegítő tanács létrehozott olyan tagozatokat, amelyek azonos tematikájú tehetségsegítő tevékenységeket kötöttek össze, egymás jó gyakorlatainak megismertetésével. A tagozati rendszere országos jó gyakorlattá vált az elmúlt években. A kilenc tagozat önálló programmal működik, összefogja a tehetségsegítő kezdeményezéseket. Tanévenként átlagosan 1100 fiatal aktív részvételével több mint 50 szakmai programot szerveztünk, melyek létrehozásában közel 200 pedagógus vett részt. Az újszerű és a többi Tanács munkájához nyújtott segítségért 2014-ben a Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiuma Kiemelt Mentor Tehetségsegítő Tanács oklevéllel ismerte el munkánkat. A TST 2017-ben a Tehetségek Szolgálatáért közösségi díj címben részesült.

Kókainé Nagy Zsuzsanna

A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskolában nyolc éve dolgozom. Ez két osztály közösségének négy éven át tartó összekovácsolására, személyiségük megismerésére és tehetségük kibontakozására szolgáló idő. Legfontosabb feladatomnak a gyerekek megismerését, elfogadását, valamint biztonságos szerető környezetének megteremtését tartom. A versenyek kiválasztását nem saját érdeklődésem, ambícióm határozta meg, hanem mindig a gyerekek tehetsége, motivációja. Nagyon sok időt töltöttünk együtt, így lehetőségem volt minden tanítási órán, sőt szabadidős tevékenységek során is megfigyelni különleges képességeiket. A sikerekben az egész közösség osztozott, kudarcokban egymás támaszai voltunk. Megtanítottuk egymásnak, hogy a hit, bizalom, alázat olyan értékek, amelyek nagy tettek véghezvitelében segítenek.

Vass Ferencz

Az általános iskolákban tanulókat a továbbtanulásra biztattam, és segítettem nekik, hogy jó középiskolákba jussanak be.

A szovátai Domokos Kázmér diákjait arra buzdítottam és segítettem, hogy jó szakemberek legyenek azok, akik szakiskolát végeznek, s akik gimnáziumba járnak, azoknak lehetőséget igyekeztem biztosítani az egyetemi továbbtanuláshoz. Ez többé-kevésbé sikerült, hiszen iskolánk végzettjei közül sokan orvosok, tanárok, mérnökök, közgazdászok, számítástechnikai szakemberek lettek, itt nem lehet megállni, hiszen diákjaink nagyon sok európai és helyi programban is részt vettek: Comenius, Erasmus+, Határtalan pályázatok.

Geröly Krisztina

Tanítóként dolgoztam 25 évig egy horvát nemzetiségi általános iskolában Molnáriban, melynek igazgatóhelyettese, majd tagintézmény-vezetője is voltam. Az ott töltött évek során munkámnak fontos része volt a tehetséggondozás. Egy-egy területen átlagon felüli képességekkel bíró gyermekre való fokozott odafigyelés. Több tehetséges diákom ért el helyezést különböző tanulmányi versenyen, illetve került művészeti pályára.

2014-től Nagykanizsa Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodájának vagyok a vezetője. 2016-tól a több mint 1300 gyermeket nevelő Nagykanizsa Központi Óvoda vezetőhelyettesi feladatait is ellátom. Vezetőként, óvodapedagógusként a tehetséggondozást kiemelt feladatomnak tekintem. Intézményünkben működő tehetséggondozó munkacsoport vezetője vagyok. Irányításommal Nagykanizsa Központi Óvoda 15 tagóvodájában egy új szemléletű tehetséggondozás, -segítés indult el. Ennek eredményeképpen szakmai, módszertani képzéseket szerveztem a kollégáknak, a hálózati működést előtérbe helyezve kapcsolatokat építettem ki Nagykanizsán, valamint Kaposvár, Pécs egy-egy óvodájával. Egy nyertes Erasmus+ programnak köszönhetően ezt most kiszélesítettem határon túli intézményekkel is. Tagóvodám az idei évben lett a birtokosa az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címnek. Segítségemmel tagintézményeink az elmúlt három év alatt „A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok” pályázaton 12 alkalommal lettek nyertesek.