Menü Bezárás

Stárics Roland

Stárics Roland 2012 óta a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium földrajz-történelem szakos pedagógusa, ahol MTM, MTMI, tehetséggondozó és versenyfelkészítő szakköröket vezet 5-12. évfolyamos érdeklődő, céltudatos és szorgalmas diákok számára. Rendszeresen végez versenyfeladatlap-írást és versenydöntőn való szakmai zsűrizést. Meggyőződése, hogy az egyéni célokra és egyedi igényekre építő tehetségtámogatás a tanári pálya legszebb, leginspiratívabb tevékenysége. 

Mióta vesz részt tehetséges tanulók egyéni mentorálásában, mit talált vonzónak ebben a feladatban? 

A belső motivációval rendelkező, fejlődésorientált szaktárgyi tehetségek személyre szabott szakmai pártfogását pedagóguspályafutásom kezdete óta végzem. Meggyőződésem, hogy az egyéni célokra és egyedi igényekre építő tehetségtámogatás a tanári pálya legszebb, leginspiratívabb, valamint a legtöbb élményt és tapasztalatot nyújtó tevékenysége, amely során a mentoráltak képesek emberileg és szakmailag egyaránt „szárnyakat kapni”, és azokkal felkészülten, önbizalommal telten, magabiztosan, motiváltan és eredményesen „szárnyalni”. A pedagógus oldaláról nézve pedig el sem tudok képzelni a tehetséggondozásnál és a tehetségtámogatásnál nagyobb, folyamos lelki-mentális és szakmai-szellemi feltöltődést és megújulást elképzelni. 

Milyen előzetes ismeretei, tapasztalatai segítik ebben a tevékenységben? 

Szerencsésnek mondhatom magam, mivel tanulmányaim során mind a köz- és mind a felsőoktatásban kiváló – nagy műveltségű, emberséges, tisztességes és mély hivatástudattal rendelkező – pedagógusegyéniségektől tanulhattam pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi, témavezetői és mentori téren egyaránt. Ezenkívül kiemelkedően fontos számomra a folyamatos szakmai naprakészségre és széleslátókörűségre való törekvés, a sorozatos technikai-technológiai újításokra és vizuális ötletességekre való nyitottság, az új tudományos eredmények és érdekesség gyűjtésére és rendszerezésére való fogékonyság, mivel rendkívül gyorsan változik – mondhatni rohamtempóban fejlődik – a mindennapjainkat és különösen az oktatás világát behálózó és befolyásoló digitális, módszertani, tudományos, társadalmi és munkaerőpiaci környezet.  

Miben segítette munkáját a Nemzeti Tehetség Központ mentorképzése? 

2018 tavaszán végeztem el az Új Nemzedék Központ „Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára. Tehetségmentor képzés tehetséggondozó szakemberek részére” 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzését. A megszerzett tudásra alapozva, 2019. szeptember és 2021. május között – két tanéven keresztül – láttam el MTM-tehetségmentori feladatokat a Nemzeti Tehetség Központ megbízásából. Ezen idő alatt két, a földrajzos tudományterületek iránt kiemelten érdeklődő tehetség – heti rendszerességgel zajló – személyiség-, készség- és képességfejlesztése mellett szaktárgyi tudásgazdagításukat, valamint versenyekre (pl. OKTV) és előrehozott emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítésüket végeztem. Szakmai mentorukként – a Nemzeti Tehetség Központ, a Nemzeti Tehetség Program, valamint a nyári diákegyetemek és a helyi média nyújtotta széleskörű lehetőségeket megragadva – tehetségmenedzselésüket is elláttam (pl. ösztöndíjpályázatok készítése, szakmai táborokban való részvétel ösztönzése, tematikus kirándulások és tehetségtalálkozók szervezése, sajtómegjelenések és évkönyvi publikációk koordinálása, pályaválasztási döntés elősegítése).  

Mik a tehetségmentori munka sajátos kihívásai, mennyiben tér el a tehetségek mentorálása a megszokott tanári munkától? 

Vallom, hogy a tehetségek közép- és a hosszútávon (3-8 év alatt) sikeres mentorálásához nélkülözhetetlen a kölcsönös bizalmi tőke, a nagyfokú odafigyelés és alkalmazkodóképesség, a távlatos és tudatos tervezés, a soron következő feladathoz való kitartó és szorgalmas hozzáállás, a – lemondásokkal járó – ismeretszélesítő és tudásmélyítő készülés, az életkor előrehaladtával párhuzamosan növekvő szaktárgyi, gondolkodásmódbeli és módszertani terhelhetőség optimális egyensúlyának megtalálása, a szüntelen és soktényezős innovációs képesség és rutinszerű gyakorlata, az empatikus és segítő kritikai szemlélet, a folyamos és egyértelmű visszacsatolások és elismerések rendszere, valamint végül, de nem utolsó sorban a gondos cselekvésanalízisben megnyilvánuló, állandó ön-, diák- és folyamatreflexió.  

Milyen mentoráltjával közösen elért sikerekről tudna beszélni? 

Az elmúlt négy, illetve hét  – köztük két-két MTM-mentori – év munkájára nagyon büszke vagyok, mivel mindkét mentoráltam (Horváth Kíra Csenge és Novák Márton) komolyan vette a szakköröket, rengeteget fejlődtek, és a közös tehetségfejlesztő foglalkozásaink eredményeként – a koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére – számos versenysikerben volt részük: Földrajz OKTV 8. és 25. helyezések (2021), SZAKE Magyarország az én hazám c. honismereti csapatversenyen országos 1. helyezések (2020, 2021), Less Nándor földrajzversenyen országos 2. helyezés (2021, illetve döntőbe jutások (2020, 2021). Ezúton is köszönöm szépen a Nemzeti Tehetség Központnak az MTM-tehetségmentori programban való részvétel lehetőségét, valamint mentoráltjaim kitartó és lelkes hozzáállását, illetve szüleik folyamatos bizalmát és támogatását.  

-Ön szerint ma, 2021-ben mire lenne leginkább szüksége a tehetséges tanulóknak? 

A mai diákok élete és mindennapjai – legyen szó átlagos képességű, alulteljesítő, motivációhiányos, kiemelten tehetséges, többes különlegességű, vagy éppen sajátos nevelési igényű tanulóról – minden korábbi nemzedéknél lényegesen lendületesebb, technikai-technológiai (digitális, információs) és életviteli-életvezetési szempontból látványosan lehetőséggazdagabb, ebből következően pedig gyors, közvetlen, mély és összetett hatásoknak (impulzusok, ingerek) és következményeknek (kölcsön-hatásoknak) jóval kitettebb és sérülékenyebb. Hiszem, hogy a mikrotársadalmi közeg (család, osztály- és évfolyamtársak, baráti kör) felelőssége kiemelkedő a reálisan elérhető – egyén és társadalom számára egyaránt hasznos – célok kijelölésében és következetes megvalósításában. Ehhez pedig továbbra is szükségeseknek tartom a tanulást és a szellemi fejlődést kulcsértékként tekintő tehetségkibontakoztató, tehetséggazdagító, esélyteremtő, vagy éppen szociokulturális és szocioökonómiai hátránykompenzációt célul kitűző szakmai programok, ösztöndíj- és kutatási lehetőségek, pedagógusképzések, kortárs tehetségtalálkozók folytatását.