Menü Bezárás

Brand népszerűsítő kampány nyereményjáték a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében

Facebook nyereményjáték-szabályzat és adatkezelési tájékoztató

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 49. cégjegyzékszám: 01-09-345481) által a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/nemzetitehetsegkozpont) meghirdetett [Brand népszerűsítő kampány nyereményjáték a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében] nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a nyereményjáték lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljeskörűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

1.            A Nyereményjáték szervezője

A Nyereményjáték szervezője a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.  (székhely: 1138 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszám: 01-09-345481; a továbbiakban: „Szervező”).

2.            A Nyereményjátékban részt vevő személyek, a résztvevők kizárása

A Nyereményjátékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik Facebook felhasználói fiókkal rendelkeznek, és eleget tesznek a jelen Szabályzatban foglalt, a Nyereményjáték menetével kapcsolatos további részvételi feltételeknek.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

Egy fő egy e-mail címmel csak egyszer vehet részt a sorsolásban.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

·         a Nyereményjáték Szervezője,

·         a Nyereményjáték Szervezőjével munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,

·         azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,

·         azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,

·    azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,

·         azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

3.            A Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2022. 06.10. 08:00-tól 2022. 06.22. 24:00-ig tart.

4.            A Nyereményjáték menete

A Nyereményjáték a Szervező hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre.

Sorsolás csak a helyes választ beküldő Résztvevők között

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékról szóló posztból az NTK weboldalán található nyereményjáték felületre kattintva, az ott feltett 3 kérdésére helyesen válaszoljon és azt a válaszok elküldése gombbal elküldje a nyereményjáték szervezőjének.

A nyeremény a mindhárom kérdésre helyes választ adó Résztvevők között kerül kisorsolásra.

5.            A nyeremény sorsolása, a nyertes értesítése

A nyeremény sorsolására a Nyereményjáték időtartamának lejártát követően kerül sor.

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2022. 06.23. 14:00.

A sorsolás időpontjában három nyertes és három tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A sorsolás módja: nem nyilvános sorsolás, számítógépes algoritmussal.

A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye, a sorsolás nem nyilvános. A Szervező a sorsolást a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes algoritmus segítségével végzi.

A nyereményjáték során 3 fő nyertes lesz.

A nyertes értesítése:

A Szervező a sorsolás eredményét a Szervező Facebook oldalán egy új, a Nyereményjátékkal kapcsolatos posztban teszi közzé, egyúttal kéri a nyertes Résztvevőt, hogy Facebook-on keresztül, privát üzenetben vagy a Szervező által megadott más elérhetőségén keresztül vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervező ezzel egyidejűleg a nyertessel e-mail formájában is felveszi a kapcsolatot, mely e-mail címet a nyertes a nyereményjáték felületén megadott. A Szervező e-mail formájában kéri el a nyertes Résztvevő azonosításához és a nyeremény átvételéhez feltétlenül szükséges adatokat a jelen Szabályzat Nyeremény átvétele körében írtaknak megfelelően.

Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő a kapcsolatfelvételt vagy a Szervező által kért adatok megadását a nevének közzétételétől, és az e-mail kiküldésétől, illetve a Szervező általi adatkéréstől számított 5 napon belül nem teljesíti, ezen Résztvevő elveszíti a nyeremény átvételére való jogosultságát, és a helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes értesítése a fent írtakkal egyezően történik.

A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevő az általa megadott adatok pontatlansága, vagy Facebook felhasználói fiókjához való hozzáférés vagy üzenetküldési probléma miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.

6.            Nyeremény, a nyeremény átvétele vagy kézbesítése

A Résztvevők között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

3 db APPLE AirPods 2 vezetékes töltőtokkal 3 fő nyertes részére.

 A nyeremény készpénzre nem váltható és másra nem ruházható át.

A Szervező fenntartja a jogát a nyeremény megváltoztatására. A nyeremény megváltoztatása esetén az eredeti nyereményhez hasonló típusú, legalább az eredetivel azonos értékű nyeremény kerül kisorsolásra vagy átadásra.

A Szervező az előző pontban írtak szerinti kapcsolatfelvétel során privát üzenetben kéri a nyertes Résztvevőtől születési idejének, és telefonszámának megadását, valamint tájékoztatja a nyertes Résztvevőt a nyeremény átadásának részleteiről.

7.            Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató

A Szervező az Európai Unió személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Rendelet (2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) alapján tájékoztatja a Résztvevőket a Nyereményjátékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatok felhasználásáról és a Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

7.1. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szervező”):

Név (cégnév): Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 49
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-345481
Adószám: 26798819-2-41
E-mail cím, telefonszám: kommunikacio@ntk.hu
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:gdpr@ntk.hu (e-mail), 1134 Budapest, Váci út 49. (levelezési cím)
Honlap: www.ntk.hu

7.2. Az Adatkezelő által a Nyereményjátékkal kapcsolatos egyes adatkezelési tevékenységek

7.2.1. A Nyereményjátékon történő részvétellel kapcsolatos adatkezelés

7.2.1.1. Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, e körben a Résztvevőkkel történő kapcsolattartás.

7.2.1.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezeléssel érintettek hozzájárulása.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt adataikat, kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célból és ideig a Szervező megismerje és kezelje.

A Résztvevők jogosultak az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem kezeli tovább a Résztvevő személyes adatait, ebben az esetben azonban a Résztvevő a továbbiakban nem vesz részt a Nyereményjátékban. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

7.2.1.3. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok körébe tartoznak valamennyi Résztvevő vonatkozásában:

˗        vezetéknév és keresztnév,

  • e-mail cím.

7.2.1.4. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezéséig, azaz a nyeremény nyertes Résztvevő részére történő átadásáig vagy a Résztvevő adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés időtartamának lejártakor a Szervező az általa kezelt személyes adatokat törli.

7.2.2. A nyertes Résztvevő azonosításával, illetve a nyeremény nyertes Résztvevő részére történő átadásával kapcsolatos adatkezelés

7.2.2.1. Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a nyertes Résztvevő azonosítása, a nyeremény nyertes Résztvevő részére történő átadása.

7.2.2.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezeléssel érintettek hozzájárulása.

A nyertesek kisorsolása utáni önkéntes adategyeztetéssel a nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt adataikat, kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célból és ideig a Szervező megismerje és kezelje.

A Résztvevők jogosultak az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem kezeli tovább a Résztvevő személyes adatait, ebben az esetben azonban a Résztvevő a továbbiakban nem vesz részt a Nyereményjátékban. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

7.2.2.3. Kezelt adatok köre

A kezelt adatok körébe tartoznak a nyertes Résztvevő vonatkozásában:

˗          vezetéknév és keresztnév,

˗          születési idő,

˗          e-mail cím,

˗          telefonszám.

7.2.2.4. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezéséig, azaz a nyeremény nyertes Résztvevő részére történő átadásáig vagy a Résztvevő adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig tart.

Az adatkezelés időtartamának lejártakor a Szervező az általa kezelt személyes adatokat törli.

7.2.3. A Nyereményhez kapcsolódó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza szerinti adatkezelés

7.2.3.1. Az Adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakaszában foglalt követelmények teljesítése

7.2.3.2. Az Adatkezelés jogalapja

A nyereményhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakaszában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése.

7.2.3.3. Kezelt adatok

A kezelt adatok körébe tartoznak a nyertes Résztvevő vonatkozásában:

  • születési név,
  • születési dátum,
  • anyja születési neve,
  • adóazonosító jel,
  • elérhetőségek (e-mail, telefonszám).

Az adatokat a nyertes Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos átadás-átvételi dokumentumon adja meg.

7.2.3.4. Adatkezelés időtartama

Abban az esetben, ha a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles a nyertes Résztvevő személyes adatát megőrizni, az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezését követő 8 év.

Az adatkezelés időtartamának lejártakor a Szervező az általa kezelt személyes adatokat törli.

7.3. Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Adatkezelő munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv, valamint a Társaság Alapítója (a Magyar Állam), a tulajdonosi joggyakorlást ellátó Kulturális és Innovációs Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) felé fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja. Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Microsoft Corporation – O365 tárhely használat.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai és biztonsági megoldások szolgálják: informatikai rendszerben történik a tárolás, a személyes adatokat tartalmazó könyvtárak külön védettek, a papír alapon átvett dokumentumok zárt szekrényben kerülnek megőrzésre.

7.4. Tájékoztatás az adatkezeléssel érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségekről

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 15-22. cikkei szerint Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

7.4.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az Ön kérésére az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így különösen: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama). Továbbá másolatot kérhet az általunk tárolt adatokról. E kéréseit – évente és adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthatunk fel.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a fent megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.

7.4.2. Helyesbítéshez való jog

A fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a Nemzeti Tehetség Központ helyesbítse valamely személyes adatát.

A Nemzeti Tehetség Központ az Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, és a döntésről Önt írásban (vagy ha a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, akkor elektronikus úton) értesíti.

7.4.3. Törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére, illetve az ott meghatározott egyesesetekben az érintett külön kérése nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett az Adatkezelő által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor az Adatkezelő megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

7.4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozást kérhet akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; továbbá, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.4.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen. Ebben az esetben adatai korlátozását kérheti addig az időpontig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a fent megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.

7.4.6. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben Érintett úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

  • az adatvédelmi tisztviselő fordulhat a fent megadott elérhetőségen;
  • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  https://www.naih.hu/ ),

vagy

  • lehetősége van adatainak védelme érdekében Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

8.            Záró rendelkezések

A Szervező felelősségének kizárása

A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevőket érő alábbi okokból bekövetkező károk, költségek, veszteségek tekintetében:

˗      a Résztvevők által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok,

˗      a Résztvevő Facebook felhasználói fiókjának bármely okból történő elérhetetlensége,

˗      a Nyereményjáték lebonyolítását megzavaró vagy lehetetlenné tevő technikai probléma,

˗      a nyertes Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége,

˗      a nyeremény Szervezőnek fel nem róható okból történő sikertelen kézbesítése vagy a nyeremény átvételének Résztvevő általi elmulasztása.

A Szervező kizárja továbbá a Résztvevők által a Nyereményjátékkal összefüggésben harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb jogsértésekért való felelősségét.

A Szabályzat módosítása, a Nyereményjáték megszüntetése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, illetve a Nyereményjátékot annak teljes időtartama alatt indokolt esetben egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse a Résztvevők megfelelő módon történő tájékoztatása mellett.

Irányadó szabályok

A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, továbbá a Facebook Felhasználási feltételei, valamint a csoportokra, eseményekre és oldalakra vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.

A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem áll a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alatt, az abban foglalt rendelkezéseket a Nyereményjátékra nem kell alkalmazni.

A jelen Szabályzat a Nyereményjáték teljes időtartama alatt elérhető a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. weboldalán: www.ntk.hu.

Kelt: Budapest, 2022. június 10.