Menü Bezárás

Prof. Dr. Mojca Juriševič

Prof. Dr. Mojca Juriševič oktatáspszichológiai professzor a Ljubljanai Egyetem Pedagógiai Karán. Fő kutatási témái a motiváció a tanuláshoz, a tanárok szakmai fejlődése és a tehetségek oktatása. Egyetemének Pedagógiai Karán alapítója és igazgatója a Centre for Research and Support of Giftedness (CRSN) tehetségközpontnak. Mojca Juriševič a szerzője a „Javaslatok az oktatásra a Szlovén Köztársaságban (2011)” című könyv tehetségoktatással foglalkozó fejezetének, alapító tagja az Európai Tehetségsegítő Hálózatnak (ETSN) és nemzetének delegáltja a Tehetséges Gyermekekért Világtanácsnak (World Council for Gifted and Talented Children). A Szlovéniai Pszichológusok Szövetségén belül az Oktatásban Tevékenykedő Pszichológusok szakágának elnöke és nemzeti képviselő az Európai Pszichológiai Társaságok Szövetségének Oktatáspszichológiai Bizottságában. Rendes tagja a Kreativitás és Innováció Tanulmányozásáért Nemzetközi Társaságnak (ISSCI) és társult tagja az Amerikai Pszichológiai Társaságnak. 2020-ban hazájában nemzeti elismerést kapott a felsőoktatásban elért kiemelkedő teljesítményéért.

Mojca Juriševič, PhD, is full professor of Educational Psychology at the Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenia. Her main research interests are motivation to learn, professional development of teachers, and studies of giftedness and gifted education. She is the founder and director of the Centre for Research and Support of Giftedness at the Faculty of Education. Mojca Juriševič is the author of the chapter on gifted education in White Paper on Education in the Republic of Slovenia 2011. She is a founding member of European Talent Support Network and a national delegate of the World Council for Gifted and Talented Children. Juriševič is Chair of the Division of Psychologists in Education of the Slovenian Psychologists’ Association and serves as a national representative for Standing Committee Psychology in Education of the European Federation of Psychologists’ Associations. She is a full member of the International Society for the Study of Creativity and Innovation (ISSCI) and an associate member of the American Psychological Association. In 2020, Juriševič was awarded a National Outstanding Achievement Award for higher education.

“Szlovénia egy viszonylag fiatal ország, ahol gazdag hagyománya van a tehetségek támogatásának, bár ez még nem rendszer szintűen és stratégiailag szervezett módon történik országos szinten. 2000 óta az iskolák többségében elérhető a horizontális támogatás a tehetséges diákok számára gazdagító tevékenységek révén, és/vagy a vertikális támogatás  többféle tanulmányi fejlesztő program révén, illetve a sport és a művészetes területén. Ezek a szolgáltatások választhatóak és együtt járnak egy tehetségazonosítási eljárással a diákokban rejlő potenciál felmérése érdekében. A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete felel a minőségbiztosításért az Oktatási, Tudományos és Sport Minisztérium felügyelete alatt. Emellett különböző kulturális intézmények és civil szervezetek is kínálnak programokat. Ezek közül a legismertebbek a Szlovén Műszaki Kultúra Szövetség, a Szlovén Matematikusok, Fizikusok és Csillagászok Szövetsége és a Szlovén Zeneiskolák Szövetsége által szervezett versenyek és kutatási projektek. 1986 óta a tehetséges diákok számára elérhető elsőszámú pénzügyi támogatás a Tehetségek Diákoknak járó Zois Ösztöndíj.
Az elmúlt évtizedben a Ljubjanai Egyetem oktatási karán működő Tehetségkutatási és Támogatási Központ (CRSN) országos hálózatot épített ki a tanárok szakmai támogatására, illetve a tehetséges diákok támogatására az iskolát megelőző és iskolai időszakban. A szlovén oktatási rendszerből származó kutatási eredmények és gyakorlatok alkotják a CRSN tevékenységeinek alapjául szolgáló erőforrásokat. Emellett a CRSN nemzetközi szinten is aktív, világszerte együttműködve a szakemberekkel a tehetségkutatási, támogatási és oktatási politika kérdéseiben. A CRSN saját publikációkat és fordításokat tesz közzé a tehetséggondozás témájában és folyamatos minőségtámogatást biztosít a kar tanulmányi programjaihoz. A Központ aktív tagja az Európai Tehetségtámogatási Hálózatnak. 2014-ben a CRSN volt az egyik szervezője a European Council for High Ability égisze alatt megrendezett, tehetségek oktatásával foglalkozó nemzetközi konferenciának. 2015-ben a CRSN nemzetközi kiválósági tanúsítványt kapott a tehetségek oktatásával kapcsolatosan és egyike volt annak a 14 tehetségközpontnak, amik megalapították az Európai Tehetségsegítő Hálózatot. 2020/21-ben a CRSN együttműködött a World Council for Gifted and Talented Children egy állásfoglalásának megfogalmazásában a Hivatásos Tehetség-Oktatási Szakemberek Képzését illetően. Az elmúlt tíz évben a CRSN számos szakmai és tudományos rendezvényt szervezett, melyeken több mint 3000 hazai és külföldi vendég vett részt. Befejezésként pedig a CRSN aktívan fellép egy nemzeti tehetségfejlesztési stratégia kidolgozása érdekében. Ennek a koncepcióját először 2011-ben terjesztettük elő a „Javaslatok az oktatásra a Szlovén Köztársaságban című kiadványban. Ebben a tanulmányban a javasolt stratégia tükrében vizsgáltuk a szlovéniai tehetségoktatás három fő célját. Az első, hogy biztosítsuk a kiemelkedő tanulási képességű gyerekek és serdülőkorúak egészséges pszicho-szociális fejlődésének, illetve megfelelő tanulmányi fejlődésének alapjait. A második, hogy mutassunk megfelelő karrierlehetőségeket a tehetséges diákoknak, ezzel is segítve kibontakozásukat a tankötelezettséget követően. A harmadik, hogy arra oktassuk a tehetséges gyerekeket és fiatalokat, hogyan válhatnak felelős állampolgárokká a civil, kulturális, gazdasági, politikai, és társadalmi szférákban. 
A szakmai törekvésem az, hogy az adott kereteken belül előmozdítsam ezen három cél integrált megvalósulását, kifejezve hitemet az emberi méltóságban és tudományban. Mindemellett erősen hiszek abban, hogy a nemzeti és nemzetközi szinten folytatott, nyílt együttműködés minőségileg hozzájárulhat a kiválóság felé vezető út kikövezéséhez a tehetségek oktatásában.”

“Slovenia is a relatively young country with a rather rich history of support for the gifted, although it is not yet systematically and strategically organised at the national level. Since 2000, most schools offer horizontal support for gifted students through enrichment activities or/and vertical support through acceleration programmes in various academic areas as well as in sports and arts. These provisions are optional and are accompanied by an identification procedure to determine the outstanding potential of students. The Institute of Education of the Republic of Slovenia is responsible for quality assurance under the auspices of the Ministry of Education, Science and Sports. In addition, activities are offered by various cultural institutions and non-governmental organisations. Among the best known are competitions and research projects for gifted youth organised by the Association for Technical Culture of Slovenia, the Society of Mathematicians, Physicists and Astronomers of Slovenia and Slovenian Music Schools Association. The Zois Scholarships for Gifted Students have been the main financial support for gifted students at the national level since 1986.
Over the past decade, the Centre for Research and Promotion of Giftedness at the Faculty of Education, University of Ljubljana (CRSN) has built a national network supporting teacher professionalism in gifted education and advocating for gifted students and their appropriate support in preschool and school. Research findings and evidence-based practises from the Slovenian educational context form the core of CRSN resources for activities. CRSN is also active at the international level, collaborating with scholars from around the world on research, advocacy, and education policy related to the education of gifted students. The CRSN publishes original manuscripts and translations on the topic of gifted education and provides sustained support for the quality of the faculty’s study programmes. It is an active member of European Talent Support Network.
In 2014, the CRSN co-organised an international conference on gifted education under the auspices of European Council for High Ability. In 2015, CRSN received an international certificate of excellence in high ability education and became one of the first fourteen Talent Centres, which established European Talent Support Network. In 2020/21 CRSN collaborated with the World Council for Gifted and Talented Children to produce a statement of Professional Teacher Development in Gifted Education. In the last ten years CRSN has organised many professional and scientific events attended by more than 3000 participants from Slovenia and abroad. Finally, the CRSN actively advocates for a national strategy for gifted education. The conceptual idea was first presented in 2011 in the document White Paper on Education in the Republic of Slovenia. Against the background of the proposed strategy, the document discusses three main goals of gifted education in Slovenia. First, to enable healthy psychosocial and appropriate academic development of children and adolescents with outstanding learning potential. Second, to provide gifted students with an appropriate career path to cultivate their potential beyond compulsory schooling. Third, to educate gifted children and youth to become responsible citizens in civic, cultural, economic, political, and social spheres of life.
My professional intent is to promote, within a given framework, the integrative fulfilment of all three goals, reflecting a belief in human dignity and science. Furthermore, I strongly believe that open collaboration in a national and international context can qualitatively enhance the path to excellence in (gifted) education.”

Kiállítók